Menu

คุณหมอปกป้อง ปานศรีแก้ว แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านการรักษาผู้มีบุตรยากจีเนีย

Introducing คุณหมอปกป้อง❗️ สมาชิกของครอบครัว Genea IVF and Genetics
.
คุณหมอปกป้อง ปานศรีแก้ว (Dr. Pokpong Pansrikaew) แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านการรักษาผู้มีบุตรยากของจีเนีย
.
มาดูแนวทางการรักษาและทัศนคติของคุณหมอปกป้องกันนะครับ
.