Menu

Egg freezing การแช่แข็งไข่

การแช่แข็งเก็บรักษาไข่ (Egg freezing)

Genea มีประสบการณ์ด้านการรักษาผู้มีบุตรยากมามากกว่า 30 ปี กระบวนการเก็บรักษาไข่ (Egg Freezing) ด้วยนวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย  จีเนียเรามีความเข้าใจในผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมมีบุตร แต่ต้องการเก็บรักษาคุณภาพเซลล์ไข่ไว้ พื่อให้ลูกน้อยที่จะเกิดในอนาคต ได้เกิดจากไข่ที่สมบูรณ์ โดยการแช่แข็งเก็บรักษาไข่ในช่วงวัยที่เหมาะสมเพื่อไว้ใช้ในอนาคต

การแช่แข็งเก็บรักษาไข่ เป็นการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ที่ค่อนข้างง่าย โดยหลังจากการตรวจร่างกายแล้ว แพทย์ผู้ชำนาญการจะวางแผนและพิจารณาถึงความพร้อมของร่างกาย จากนั้นจึงทำการกระตุ้นการตกไข่ เพื่อนำมาแช่แข็งเก็บรักษาไว้อย่างรวดเร็วด้วยผลึกน้ำแข็ง โดยเราจะอธิบายกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเข้าใจถึงขั้นตอนดังนี้

การตรวจก่อนการรักษา
ขั้นแรก ผู้เข้ารับบริการต้องเข้ารับการตรวจหลักๆ 3 ครั้ง – การตรวจเลือด 2 ครั้งและอัลตราซาวด์ 1 ครั้ง จากนั้นแพทย์ผู้ชำนาญการ จะวางแผนการรักษาต่อไป

กระตุ้นการตกไข่
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วัน เราจะทำการกระตุ้นรังไข่ ด้วยการฉีดยาด้วยตัวของผู้เข้ารับบริการเอง จากนั้นผู้เข้ารับบริการจะต้องตรวจเลือดในตอนเช้า และอัลตราซาวด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างกาย

การเก็บไข่
ผู้เข้ารับบริการเข้าห้อง Operating Room เพื่อทำการเก็บไข่ ประมาณ 10 ถึง 20 นาที หลังจากนั้นทำการพักฟื้นราวๆ 3-4 ชั่วโมงที่ห้องพักฟื้น จึงสามารถกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องค้างคืน

การแช่แข็งและการจัดเก็บด้วยผลึกน้ำแข็งที่เก็บรักษาอย่างรวดเร็ว
จีเนียใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งเก็บรักษาไข่ด้วยเครื่อง Gavi® (ระบบแช่แข็งพิเศษเฉพาะของ Genea จากประเทศออสเตรเลีย) เพื่อแช่แข็งเก็บรักษาไข่ของผู้เข้ารับบริการ เพื่อลูกน้อยในอนาคต