Menu

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา จีเนีย ไอวีเอฟแอนด์เจเนติกส์ สหคลินิก

เลขที่ 4, 4/5 ชั้น 10 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ 

Central World (เซ็นทรัลเวิลด์)

ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Genea ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายกับเราตอนนี้