Menu

พญ. ศศวิมล ปรีชาพรกุล

ผู้อำนวยการแพทย์ประจำจีเนีย ไอวีเอฟแอนด์เจเนติกส์ สหคลินิก

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา
• ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2546
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2550
• ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการทดสอบเซลล์วิทยาที่ใช้ของเหลว LiquiPrep ™และการทดสอบเซลล์ วิทยาแบบดั้งเดิมในการตรวจคัดกรองเซลล์ปากมดลูกและตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารการป้องกันมะเร็ง แห่งเอเชียแปซิฟิก (2008 ฉบับที่ 9)

ประสบการณ์การทำงาน
• ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการวินิจฉัยและการรักษาภาวะมีบุตรยากจากประเทศออสเตรเลีย
• ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ Sanofi Aventis (Sanofi-Aventis Group) ในปี 2552 และ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยากที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอชศูนย์ผสมเทียมกรุงเทพฯประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง 2558 อายุรแพทย์

วิสัยทัศน์ของแพทย์ผู้ชำนาญการ
พญ. ดร. ศศวิมล ปรีชาพรกุล ยินดีช่วยเหลือคนไข้แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ และประเมินการรักษาคนไข้ เป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบและให้บริการวินิจฉัยและการรักษา ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 10 ปี อย่างมืออาชีพ

นพ. ปกป้อง ปานศรีแก้ว

แพทย์ประจำจีเนีย ไอวีเอฟแอนด์เจเนติกส์ สหคลินิก

แพทยศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
• ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน  ปีพ.ศ. 2546
• ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2550

• ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประเทศไทย ปีพ.ศ. 2556

การทำงาน
• ดำรงตำแหน่งแพทย์ผู้ชำนาญสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของแพทย์ผู้ชำนาญการ
นพ.ปกป้อง ปานศรีแก้ว ใส่ใจในรายละเอียดและประเมินการรักษาให้กับคนไข้ในแต่ละรายอย่างเหมาะสม ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 16 ปี อย่างมืออาชีพ

รศ. ดร. มาร์ค โบว์แมน (Assoc Prof Mark Bowman)

ผู้อำนวยการแพทย์ จีเนีย ประเทศออสเตรเลีย, แพทยศาสตร์บัณฑิตและศัลยศาสตร์บัณฑิต (MBBS), ดุษฎีบัญฑิต (PhD), สมาชิกของวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ ที่รอยัลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FRANZCOG), ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อและภาวะผู้มีบุตรยากของระบบสืบพันธุ์ (CREI)

ความชำนาญการพิเศษ
รักษาภาวะผู้มีบุตรยาก, เป็นแพทย์ที่ปรึกษาของจีเนีย ประเทศออสเตรเลีย, การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม, การบริจาคที่เกี่ยวข้อง, การตั้งครรภ์แทน, การผ่าตัดท่อนำไข่

ชีวประวัติ
รศ. ดร. มาร์ค โบว์แมน มีความหลงใหลในการช่วยให้ผู้คนมีลูก ไม่ใช่แค่ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนไข้ในแต่ละบุคคลและกับชาวออสเตรเลียในวงที่กว้างขึ้นด้วย
ดร. มาร์ค มีความกระตือรือร้นอย่างมากเพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าผู้คนสามารถเข้าถึงคำแนะนำได้อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากและกระบวนการรักษา ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี ในการช่วยเหลือผู้หญิงและคู่สมรส เพื่อที่จะทำให้ฝันในการเรื่องการมีบุตรของพวกเขาเป็นจริง ดร. มาร์ค คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะผู้มีบุตรยาก  

ประสบการณ์และคุณวุฒิ
ดร. มาร์ค ผู้อำนวยการแพทย์ของ จีเนีย ประเทศออสเตรเลีย เขายังเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลรอยัลปริ้นซ์อัลเฟรด ที่เมืองซิดนีย์ และเป็นรองศาสตราจารย์ในภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ดร. มาร์ค เริ่มการฝึกอบรมภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเฉพาะทาง ในปี พ.ศ. 2530 ที่โรงพยาบาลเวสเมด ที่เมืองซิดนีย์ หลังจากนั้นเขาได้รับปริญญาเอกจากการวิจัยเกี่ยวกับผังผืดในอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นการร่วมงานกันระหว่างมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และ มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ เขาได้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบต่อมไร้ท่อและภาวะผู้มีบุตรยาก (CREI) จากวิทยาลัยสูตินรีแพทย์รอยัลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (RANZCOG) ในปี 2536

ดร. มาร์ค ยังคงสอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่เป็นประจำ และได้มีการนำเสนอการประชุมในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเขายังเป็นนักเขียนหลักตามสื่อสิ่งพิมพ์วารสารทางการแพทย์ ที่ได้รับการยกย่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายฉบับ และงานวิจัยในปัจจุบันของเขาได้มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลลัพธ์ในการช่วยการตั้งครรภ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดร. มาร์ค โบว์แมน เป็นอดีตประธานสมาคมการเจริญพันธุ์ในออสเตรเลีย และเป็นอดีตประธานคณะกรรมการระบบต่อมไร้ท่อและภาวะผู้มีบุตรยาก ที่วิทยาลัยสูตินรีแพทย์รอยัลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (RANZCOG) นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในอเมริกาอีกด้วย