Menu

Success Rate อัตราความสำเร็จ

Genea รักษาคนไข้ที่มีภาวะมีบุตรยากให้สามารถสร้างครอบครัวได้มายาวนานกว่า 30 ปี เรา ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และการดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับบริการ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจีเนีย

ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ต่างก็มีความปรารถนาที่อยากมีลูกน้อยเหมือนกัน ดังนั้นเราจะแสดงถึงอัตราความสำเร็จว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

อัตราความสำเร็จของ Genea
* รอบการรักษาของ Genea ในปี 2017 เสนอตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว จากสถาบัน Reproductive Technology Accreditation Committee (RTAC) ประเทศออสเตรเลีย โดยพิจารณาจากอัตราการเกิดที่รอดชีวิตต่อการย้ายตัวอ่อน สำหรับผู้หญิงที่ใช้เซลล์ไข่ของตัวเอง

1. การย้ายตัวอ่อนรอบสด ได้แก่ IVF, ICSI และตัวอ่อนที่ผ่านการทดสอบ PGD บางตัว
2. การย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง ได้แก่ ตัวอ่อนที่ผ่านการทดสอบ PGD และ PGS

** อายุมีผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ ผู้หญิงที่อายุเกิน 45 ปีมีอัตราน้อยมากที่ตั้งครรภ์โดยใช้เซลล์ไข่ของตนเอง เว้นแต่ผู้เข้ารับบริการจะแช่แข็งเซลล์ไข่หรือตัวอ่อนตั้งแต่อายุน้อยกว่านี้ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึงอัตราความสำเร็จของการย้ายตัวอ่อนแบบแช่แข็งด้วย

หมายเหตุ: มีปัจจัยหลายอย่าง ที่สามารถทำให้การตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี หรือแม้แต่อัตราการรอดชีวิต เช่น ภาวะการเจริญพันธุ์ วิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล (เช่น น้ำหนักและการสูบบุหรี่) และอายุ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจอย่างมากนั่นก็คือ การเก็บไข่ การย้ายตัวอ่อนหรือการแช่แข็งตัวอ่อน ไม่ใช่ทุกรอบการรักษานั้นจะได้ผลดีทุกครั้งไป