Menu

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานที่จีเนีย

Previous slide
Next slide

จีเนีย ยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวไต้หวันและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่จีเนีย ไอวีเอฟแอนด์เจเนติกส์ สหคลินิก โดยมีนายแพทย์ปกป้อง ปานศรีแก้ว ร่วมอธิบายวิธีการรักษา การดำเนินการตามหลักการรักษาด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีของจีเนีย จากประเทศออสเตรเลีย