Menu

Genea เปิดบ้านให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

วันที่ 28 กันยายน 2566 จีเนีย ไอวีเอฟแอนด์เจเนติกส์ สหคลินิก ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชันได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ โดยมีนายแพทย์ปกป้อง ปานศรีแก้วและทีมพยาบาลเป็นผู้ให้ความรู้และพาทุก ๆ คนชมสถานที่ปฏิบัติการอย่างเป็นกันเอง